Obchodní podmínky na využívání služby aukce

Obchodní podmínky na využívání služby aukce

 

Obchodní podmínky
VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY Scorpion Elektro AUKCE A PODMÍNKY REGISTRACE
(dále jen "Podmínky")
Provozovatel:  Scorpion Elektro s.r.o. se sídlem  Kamhajek 23 - Křečhoř, 280 02  Kolín, IČO: 289 16 298, DIČ: CZ28916298, výdejní sklad: Ohradní 65, 140 00 Praha 4
(dále jen „Scorpion Elektro“ nebo „prodávající“) je společností založenou a existující podle práva České republiky a je oprávněným provozovatelem webového serveru www.scorpion-elektro.com, v rámci kterého provozuje také internetový aukční systém, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh aukce a další služby (dále jen „aukční systém Scorpion Elektro)
Uživatel: Uživatelem je každá fyzická osoba či právnická osoba, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, a které se v souladu s těmito Podmínkami zaregistrují.
Kupující: Uživatel, který splnil Podmínky aukčního systému Scorpion Elektro a učinil ve stanoveném čase nejvyšší finanční nabídku (příhoz) na uzavření kupní smlouvy na zboží nabízené v rámci aukčního systému Scorpion Elektro.
I. REGISTRACE UŽIVATELE DO AUKČNÍHO SYSTÉMU Scorpion Elektro
1.1 Registrace: Podmínkou pro vstup či využití služeb aukčního systému Scorpion Elektro aukce je vyplnění registračního formuláře Uživatelem na webové stránce www.scorpion-elektro.com (dále jen „Registrace“).
Registrační formulář obsahuje povinné položky:
Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.
1.2. Přistoupení k Podmínkám: Podmínkou úspěšného dokončení Registrace a využívání aukčního systému Scorpion Elektro je souhlas Uživatele s těmito Podmínkami a se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas Uživatel poskytne zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Podmínkami a zpracováním osobních údajů“, který je umístěn v registračním formuláři. Okamžikem dokončení Registrace tak Uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a současně výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se tak dodržovat pravidla v nich stanovená.
1.3 Vstupní údaje: Po odeslání registračních údajů bude Uživateli zaslán e-mail se vstupními údaji pro přihlášení. Tím bude registrace ověřena.
1.4 Osobní údaje: Při Registraci je Uživatel povinen uvést správně a úplně registrační údaje. Údaje, které jsou poskytnuty v rámci Registrace může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit vyjma e-mailové adresy. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z těchto údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
II. OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ AUKČNÍHO SYSTÉMU Scorpion Elektro
2.1. Profil aukčního systému: Aukční systém Scorpion Elektro je veřejný způsob prodeje zboží společnosti Scorpion Elektro jako prodávajícího, kdy výše kupní ceny je tvořena po dobu trvání aukce na základě návrhů uzavření kupní smlouvy – příhozů Uživatelů, kteří mají zájem o uzavření kupní smlouvy jako kupující.
2.2. Rizika spojená s využíváním aukčního systému Scorpion Elektro: Uživatel nese eventuální rizika spojená s využíváním aukčního systému. Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím třetí osoby jakýmkoliv způsobem manipulovat s výsledkem aukce a cenou jím nabízeného zboží. Uživatel je povinen udržovat svůj uživatelský účet a heslo k němu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Scorpion Elektro nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel a jejich případné zneužití.
2.3. Omezení: Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajímat, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny softwaru (částí softwaru), včetně produktů nebo služeb získaných v souvislosti s využíváním aukčního systému Scorpion Elektro, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služby aukčního systému Scorpion Elektro k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí aukční systém Scorpion Elektro využívat způsobem, který by mohl snižovat jeho hodnotu, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Scorpion Elektro, nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb aukčního systému jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny softwaru (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se aukčního systému Scorpion Elektro, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny.
III. PRŮBĚH AUKCE
3.1. Aukce probíhá formou veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je prodávajícím vystavené zboží a jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je nejvyšší kupní cena.
3.2. Popis aukce: Zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím aukčního systému Scorpion Elektro prodávající vystavuje prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je uveden: popis zboží, stav zboží, začátek aukce, doba trvání aukce, vyvolávací cena, minimální příhoz. Vyvolávací cena je zároveň minimální prodejní cenou draženého zboží. Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.
3.3 Popis zboží: Prodávající si vyhrazuje právo nabízet v rámci aukce zboží nové, použité i poškozené. Prodávající je povinen uvést v popisu zboží jakékoliv vady. Neučiní-li tak, odpovídá prodávající kupujícímu za tyto vady zboží. Jde-li o věci použité v kategorii C, neodpovídá  Scorpion Elektro za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které je zboží za nižší cenu nabízeno. Má-li zboží nabízené za nižší cenu nebo zboží použité vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. U použitého zboží práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Odpovědnost za vady nového zboží je upravena v reklamačním řádu.
3.4. Doba trvání aukce: Lhůta pro podávání návrhů kupní smlouvy je určena prodávajícím a rozumí se jí doba trvání aukce – tedy doba, po kterou jsou Uživatelé oprávněni činit příhozy - návrhy na uzavření kupní smlouvy; pro měření doby trvání aukce je rozhodující čas aukčního systému Scorpion Elektro.
 3.5. Příhoz: S ohledem na skutečnost, že všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou definovány prodávajícím, kupující je oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny. Prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu s Uživatelem, který formou tzv. příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu. Pod pojmem příhoz se rozumí návrh Uživatele na uzavření kupní smlouvy, který činí jako Kupující prostřednictvím aukčního systému Scorpion Elektro.
3.6. Automatický příhoz: V případě automatického příhozu Uživatel zadá prostřednictvím aukčního systému Scorpion Elektro maximální kupní cenu, za kterou je ochoten nabízené zboží koupit; tato maximální cena je důvěrná a není v aukčním systému Scorpion Elektro zveřejněna. Aukční systém Scorpion Elektro provádí automatizovaně jednotlivé příhozy pouze v takové výši, aby byl návrh Uživatele návrhem s nejvyšší kupní cenou, a to až do okamžiku, kdy bylo dosaženo maximální kupní ceny zadané Kupujícím.
3.7. Oznámení o přijetí návrhu: Jakmile prodávající po skončení aukce kontaktuje prostřednictvím automatického mailu zaslaného aukčním systémem Scorpion Elektro. Kupujícího, který formou tzv. příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu, považuje se tato skutečnost za akceptaci jeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.
3. 8. Nákupní košík: Vydražené zboží bude Uživateli, který formou příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu (vítězi aukce), automaticky přidáno do nákupního košíku. Aktivní vstup (link) do svého nákupního košíku obdrží Kupující v rámci e-mailu, který akceptuje jeho návrh na uzavření kupní smlouvy. Za účelem doručení vydraženého zboží je Kupující povinen v rámci nákupního košíku doplnit následující údaje: způsob platby za zboží, způsob dopravy zboží a adresu pro doručení zboží, případně adresu fakturační, je-li odlišná od adresy pro doručení.
3.9. Doprava: Velké spotřebiče (plazmové televize, bílé zboží apod.) a malé zboží bude doručeno dle volby, z aukce na adresu doručení Českou poštou nebo smluvním přepravcem, společností PPL (dopravné v tomto případě činí 150,- Kč u malých spotřebičů a u velkých dle tabulek přepravních společností, cena je vypočítána z hmotnosti spotřebiče).
3.10. Kup teď: Pomocí funkce Kup teď je uživateli umožněno pozastavit průběh aukce a zakoupit zboží ihned za předem definovanou cenu bez potřeby dražit.
IV. PRÁVA A POVINNOSTI Z KUPNÍ SMLOUVY
Na úpravu práv a povinností z kupní smlouvy se použijí přiměřeně ustanovení Všeobecných obchodních podmínek umístěných na www.scorpion-elektro.com, včetně možnosti odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží, dodací lhůty, servisu, atd. (dále jen „VOP“), neupravují-li tyto Podmínky určitá práva a povinnosti jinak a dále právní předpisy, zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a příslušná ustanovení o spotřebitelských smlouvách.
V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1 Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů: Podmínkou registrace a využívání aukčního systému Scorpion Elektro je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Okamžikem provedení Registrace podle článku I. Podmínek výslovně souhlasí Uživatel se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“) do databáze společnosti Scorpion Elektro s.r.o., se sídlem  Kamhajek 23 - Křečhoř, 280 02  Kolín, IČO: 289 16 298, DIČ: CZ28916298, jakožto správce (pro účely tohoto ustanovení 5.1 dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro účely nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Uživatel dále souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.
Pokud si Uživatel přeje opravit osobní údaje, které o něm Správce zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese info@scorpion-elektro.com nebo na poštovní adrese Správce.
VI. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
6.1 Činnost Uživatelů: Scorpion Elektro neodpovídá za činnost Uživatelů aukčního systému a za způsob, jakým aukční systém Scorpion Elektro využívají. Dále Scorpion Elektro nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití aukčního systému Scorpion Elektro. Uživateli či třetími osobami.
6.2 Upozornění: Scorpion Elektro poskytuje služby aukčního systému podle ustanovení těchto Podmínek a neposkytuje Uživateli žádnou záruku, pokud jde o vhodnost poskytované služby aukčního systému Scorpion Elektro pro určitý, konkrétní účel využití Uživatelem.
6.3 Odpovědnost za škody: Scorpion Elektro odpovídá Uživateli za škodu, kterou mu způsobil porušením právních předpisů nebo těchto Podmínek. Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není Scorpion Elektro odpovědný za škodu, která by Uživateli nebo třetím osobám vznikla: a) v důsledku nebo v souvislosti s využíváním aukčního systému Scorpion Elektro bez prokazatelného zavinění ze strany Scorpion Elektro b) v důsledku technických potíží či výluky aukčního systému c) nedovoleným nebo nesprávným užíváním aukčního systému Scorpion Elektro uživatelem d) uvedením nesprávných Osobních údajů ze strany Uživatele
VII. OMEZENÍ AUKČNÍHO SYSTÉMU Scorpion Elektro
7.1. Zrušení/omezení přístupu do aukčního systému Scorpion Elektro : Scorpion Elektro si vyhrazuje právo odmítnout Uživateli poskytování služeb aukčního systému Scorpion Elektro , pokud Uživatel podstatným způsobem porušil tyto Podmínky, popř. právní předpisy, anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti Scorpion Elektro.
7.2. Výluky aukčního systému: Scorpion Elektro provádí pravidelnou údržbu aukčního systému Scorpion Elektro a za tímto účelem je oprávněn provoz aukčního systému Scorpion Elektro omezit popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka“). V případě výluky je doba trvání všech aukcí, u nichž doba aukce uplyne během výluky, prodloužena o 24 hodin.
7.3 Technické potíže: Pokud po dobu delší než 2 hodiny nemohou v důsledku technických potíží na straně Scorpion Elektro. Uživatelé činit příhozy nebo jsou nedostupné klíčové funkce pro nalezení aukce, vyhrazuje si Scorpion Elektro právo u aukcí, jejichž doba trvání uplyne během výpadku, prodloužit jejich dobu trvání o 24 hodin.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Změna Podmínek: Scorpion Elektro si vyhrazuje právo změnit Podmínky. Veškeré změny Podmínek budou v souladu s platnými právními předpisy ČR. Nové znění Podmínek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce www.scorpio-elektro.com. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.  
8.2 Povinnost Uživatele seznamovat se změnami Podmínek: Uživatel je povinen pravidelně, tj. při každé návštěvě internetových stránek www.scorpio-elektro.com se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat v užívání aukčního systému Scorpion Elektro po provedení změn Podmínek, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
8.3 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na webové stránce www.scorpio-elektro.com.

Kontakty

+420 722 942 940 podpora@scorpion-elektro.com
Heureka
zákazníků doporučuje obchod
celkem recenzí
Aukro
pozitivní komentáře
celkem komentářů
Zbozi.cz
spokojených zákazníků
celkem hodnocení
Přihlášení k odběru newsletteru (pravidelné slevy, akční nabídky)
Dnes naskladněno

Dnes naskladněné produkty