Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamace

Důležité dokumenty ke stažení:
 
Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (ke stažení zde)
Faktura slouží jako dodací a záruční list !!!
 
Reklamační list vniká okamžikem přijímání vadného zboží do servisu.
 

Jak postupovat v případě reklamace?

Pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě se obraťte autorizovaný servis nebo na naší nejbližší provozovnu – reklamaci vyřídíme co nejrychleji. Též Vám poskytneme v co nejkratší možné době odborné informace k závadě. Seznam našich provozoven naleznete v kontaktech, popř. v záručním listu, je-li ke zboží vydán.

 

Kontaktuje nás, pokud si přejete zboží reklamovat.
 
 
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
1. Úvodní ustanovení
 
1.1.      Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
1.2.      Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
1.3.      Prodávající je obchodní společnost Scorpion Elektro s.r.o., se sídlem Kamhajek 23 - Křečhoř, 280 02 Kolín, IČ: 66763134 ,C 152954 vedená u Městského soudu v Praze. Scorpion Elektro s.r.o. je společnost  která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to společnost, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
1.4.      Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  
2. Vady zboží
 
2.1.      Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
2.1.1.    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
2.1.2.    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
2.1.3.    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
2.1.4.    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
2.1.5.    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
3. Práva z vady zboží
 
3.1.      Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
3.2.      Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
3.3.      Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
3.4.      Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
3.5.      Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
4. Lhůty
 
4.1.      Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
4.2.      Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.
 
5. Ostatní
 
5.1.      Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
5.2.      Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
5.3.      Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 
6. Vyřízení reklamace
 
6.1.      V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě
pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
6.2.      Kupující dle svého uvážení může v případě záruční opravy kontaktovat nejbližší autorizovaný servis případně náš vlastní. Každopádně hmotnou zodpovědností ručíme pouze za služby a včasnost našeho servisu a nikoliv dalších třetích stran. Je na rozhodnutí zákazníka kde bude servis uplatňovat.
6.3.      Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
6.4.      Zákazník má nárok na proplacení nákladů spojených se zasláním zboží k reklamaci. V případě uznání reklamace mu bude proplacena částka ve výši ekonomického/základního přepravného bezhotovostně na účet, který poskytne.
6.5.      Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
6.6.      Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
6.7.      Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
6.8.      Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
6.9.      Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
6.10.    V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti v některé z provozoven.
6.11.    Pokud si zákazník nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, může mu být účtováno skladné ve výši 30 Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí zákazníkem. O ukončení opravy bude zákazník vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si zákazník zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.
 
7. Vyjádření autorizovaného servisu o neopravitelnosti výrobku
 
7.1. V takovém případě budeme k dořešení reklamace potřebovat:Opravný (montážní list), záruční list (faktura), reklamační list, samotný výrobek, který bude kompletní včetně příslušenství a vyčištěný.
7.2. Zákazník je povinný doručit zboží na naší adresu:  Královská cesta 987, 280 02 Kolín 2 společně s dokumenty.
7.3. Vyhrazujeme si právo výrobek otestovat a v případě jeho funkčnosti či opravy, jej považovat za opravený, tedy funkční a zákazníkovi jej vrátit zpět v rámci reklamačního řízení, doba záruky bude prodloužena o dobu, kdy je/byl výrobek v reklamačním řízení.
7.4. V případě uznání, že je výrobek neopravitelný, bude zákazníkovi vrácena kupní cena v plné výši společně s náklady na přepravu do provozovny ve výši ekonomického poštovného nebo nabídnuta výměna za stejný nebo jiný dostupný výrobek z našeho sortimentu.
 
V Kolíně dne 11. 5. 2019

 

Kontakty

+420 722 942 940 podpora@scorpion-elektro.com
Heureka
zákazníků doporučuje obchod
celkem recenzí
Aukro
pozitivní komentáře
celkem komentářů
Zbozi.cz
spokojených zákazníků
celkem hodnocení
Přihlášení k odběru newsletteru (pravidelné slevy, akční nabídky)
Dnes naskladněno

Dnes naskladněné produkty